Armladies Party

Սիրելի ընթերցողներ, Armladies ստեղծագործական թիմը պատրաստվում է կայքի շնորհանդեսի միջոցառմանը:

Նրանք , ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել միջոցառման տոմսերը կարող են գրել `

armladies@gmail.com  հասցեին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s